Kostregulativ for Voss fattiggård
Kostregulativ for Voss fattiggård

Fattiggardane vart styrt av ein forstandar og ei forstandarinne. Medan forstandaren hadde ansvar for drift, vedlikehald og økonomi skulle forstandarinna syte for tilsyn og pleie av dei sjuke, at soverom var ryddige og klede reine.

Tilveret på fattiggardane var prega av reglar og rutinar. Ingen fekk forlate garden utan tillating. Måltid vart servert til faste tider og alkohol var strengt forbode. Det vart venta at bebuarane var høflege og lydige mot forstandaren. Brot på reglane vart som regel straffa: «Dovenskab, Ulydighed, Brud paa Husets Orden og paa Sædelighed, straffes som regel med Afknappelse i Maden, Indskrænkning i eller Nægtelese af Kaffe og Tobak, for Ældre Isolation i ensomt Værelse, dog ikke over 4 Dage ad gangen, og for Yngre (Mindreaarige) almindelig Hustugt (Ris).» 

Fram mot fyrste verdskrig vart fattiggardane gradvis erstatta av og endra til gamle- og pleieheimar for eldre og arbeidsuføre.

Arkivmateriale 

I arkiva etter fattiggardene finn vi hovudsakelig møtebøker, kopibøker, journalar, korrespondansearkiv og rekneskap. 

Digitalisert arkivmateriale

IKA Hordaland oppbevarer arkiva etter Hestahamar fattiggard og Voss fattiggard. På Digitalarkivet finn du arkivmateriale frå perioden fram til 1921. Ønskjer du å studere desse kjeldene kan du trykke på lenkane nedanfor: 

Hesthamar fattiggard

Voss fattiggard / Heradsgarden