Oppgåver knytt til rolla som kommunekontakt

Lista nedanfor peiker på nokre av oppgåvene kommunekontakten har for kommunen. Kommunekontakten har mellom anna ansvar for å: