Bevaring av privatarkiv i Vestland fylke

Bevaring av privatarkiv er avgjerande for å sikre at denne informasjonen og kulturarven ikkje går tapt for kommande generasjonar. Gjennom å bevare privatarkiv kan vi bidra til ei betre forståing av historiske prosessar, samfunnsutvikling og endringar i kulturen. Det er også ei kjelde til identitet, minne og samkjensle for både lokale samfunn og enkeltpersonar.

I Vestland arbeider fleire aktørar saman for å ivareta og formidle privatarkiv. Fylkesarkivet i Vestland spelar ei sentral rolle som koordinator og samarbeidspartnar for kommunane og arkivinstitusjonane i regionen. Saman jobbar dei for å utarbeide ein samla bevaringsplan for privatarkiv i Vestland, som skal sikre at viktige arkivmateriale blir funne, vurderte og bevarte for framtida.

Her kan du lese meir om bevaringsplanen for privatarkiv i Vestland.  

Eigarkommunane som tek hand om privatarkiv har høve til å deponera arkiva hjå oss.

Samhandlingsplan for privatarkiv

Eit viktig element i dette arbeidet med privatarkiv, er samhandlingsplanen som legg grunnlaget for korleis ulike aktørar skal arbeide saman for å nå måla om bevaring og formidling av privatarkiv. Planen omfattar både retningsliner for innsamling og deponering av arkivmateriale, samt strategiar for tilgjengeleggjering av arkiva for publikum.

Her kan du sjå samhandlingsplanen for privatarkiv for Hordaland.

Samarbeidet mellom eigarkommunane, Fylkesarkivet i Vestland og andre aktørar er eit viktig steg mot eit betre system for bevaring og formidling av privatarkiv i regionen. Gjennom dette arbeidet sikrar vi at viktige historiske kjelder blir bevarte og at kulturarven vårt blir vidareført til kommande generasjonar.

Katalog og digitalisert materiale

Katalogar og digitalisert materiale frå privatarkiv er tilgjengelege gjennom ulike plattformer som Arkivportalen og Digitalarkivet.no. Her kan forskarar, slektsgranskarar, lokalhistorikarar og andre interesserte få tilgang til eit rikhaldig utval av kjelder som kan gi ny innsikt og forståing av både lokal og nasjonal historie.

Her kan du sjå arkivmateriale som er digitalisert og publisert hjå oss.

Privatarkiv i vår depot

I vår depot oppbevarer vi ei omfattande samling av privatarkiv frå ulike organisasjonar og enkeltpersonar i Hordaland og omliggjande område. Samlinga inkluderer mellom anna arkiv frå kristelege ungdomslag, bonde- og småbrukarlag, telefon- og elektrisitetslag, skoglag, misjonsforeiningar, og vassverk. Nokre av arkiva strekkjer seg så langt attende som til midten av 1700-talet og går fram til tidlegare delar av dette hundreåret. Privatarkiva gjev innsikt i både lokalhistorie og verksemder i ulike periodar, og studiar av desse gir ei djupare forståing av korleis samfunnet har utvikla seg og korleis ulike aktørar har påverka denne utviklinga.

Ved å undersøkje arkiva kan vi lære meir om korleis menneske og organisasjonar har handtert ulike utfordringar og endringar i samfunnet, samt korleis dei har samarbeidd og kommunisert med kvarandre. Gjennom dette vi ei betre forståing av samfunnets organisasjonsstrukturar, økonomi og kultur i regionen gjennom historia. Dette bidreg til at vi kan få eit meir nyansert bilete av samfunnsutviklinga og hjelpe oss med å sjå korleis historiske hendingar og prosessar har forma dagens samfunn.

Du kan bestille innsyn i privatarkiv ved å bruke skjemaet vårt for bestilling av opplysningar frå våre arkiv

Katalog og digitalisert materiale

Kvar arkivskapar har ein katalog og katalogen er tilgjengeleg på arkivportalen. Du finn han ved å søkje på namnet til arkivskaparen. 

Arkivmateriale som er digitalisert er publisert på Digitalarkivet.no. Publisert materiale kan du sjå her.

 

 

Arkivreferanse Arkivskapar  Frå år Til år
1211-Pa0001 Nordbygda Kristeleg Ungdomslag 1927 1980
1211-Pa0002 IOGT Etne 1949 1959
1211-Pa0003 Etne Reiselivslag 1989 1996
1211-Pa0004 Broen bo- og arbeidsfellesskap 1992 2001
1211-Pa0005 Stiftelsen Vestnorsk senter for Bygdeutvikling 1993 2015
1211-Pa0006 Privatarkivsamling fra gårder i Etne 1766 1828
1215-Pa0001 Vestre Vikebygd bondelag 1950 1965
1215-Pa0002 Fealslaget OA 1935 1962
1215-Pa0003 Vikebygd mållag 1932 1966
1216-Pa0001 Førde Elektrisitetslag/kraftlag 1940 1985
1216-Pa0002 Elektrisitetsnemnda i Førde 1938 1985
1216-Pa0003 Mølster avholdslag 1910 1916
1216-Pa0004 Bjelland telefonlag 1920 1936
1216-Pa0005 Røkenes - Evre telefonanlegg 1929 1959
1216-Pa0006 Sveen/Vikebygd skoglag 1900 1934
1216-Pa0007 Sveio skoglag 1945 1970
1216-Pa0008 Sveio, Vikebygd og Valestrand mjelkelag 1923 1985
1216-Pa0009 Sveio bonde- og småbrukarlag 1948 1954
1216-Pa0010 Sveio kristelege ungdomslag 1945 1953
1216-Pa0011 Lilloe, Kristian. Seminarlærar 1888  
1216-Pa0012 Einstabøvoll meieri 1896 1910
1216-Pa0013 Valestrand smørforening 1874 1910
1216-Pa0014 Valestrand skoglag 1901 1904
1216-Pa0015 Førde Barnelag 1940 1963
1216-Pa0016 T. Torgersen boksamling, Mølstre 1888  
1216-Pa0017 Pedersen, Odd 1865 1868
1216-Pa0022 Førde kvinne- og familielag 1926 1989
1216-Pa0023 Haugesund - Tittelsnes billag AS 1985 2003
1218a-Pa0001 Losje Wichmann 1914 1916
1219-Pa0001 Ytre Bremnes fealslag 1907 1965
1219-Pa0002 Foldrøy bonde- og småbrukarlag 1937 1941
1219-Pa0003 Moster bonde- og småbrukarlag 1946 1950
1219-Pa0004 Moster mjølkelag 1948 1953
1219-Pa0005 Ukjend arkivskapar 1924 1936
1219-Pa0006 Rubbestadneset vassverk AS 1958 1981
1219-Pa0007 Ukjend arkivskapar 1932 1933
1219-Pa0008 Finnås lærarlag 1852 1977
1219-Pa0009 Bremnes misjonsforening 1870 1950
1219-Pa0010 Bømmel ungdomsforening 1906 1907
1219-Pa0011 Josef Nilsen, Mosterhamn 1947 1949
1219-Pa0012 Bømlo Industrilag 10.10.1978 02.02.1981
1219-Pa0013 Bremnes Hagelag 1962 1979
1219-Pa0014 Vornes barnefråhaldslag 1945 1950
1219-Pa0015 A/S Bømlo Tomteselskap 1967 1984
1219-Pa0016 Godøy fiskarlag 1937 1977
1219-Pa0017 Bremnes helselag 1951 1967
1219-Pa0018 Privatarkivsamling fra gårder i Bømlo 1762 1874
1219-Pa0019 Moster sparebank 1885 1915
1219-Pa0020 Bømmel sparebank 1882 1922
1219-Pa0021 Bremnes fiskarlag 1908 1986
1219-Pa0022 Varden kr. ungdomslag 1908 1956
1219-Pa0023 Godöens missionsforening 1910 1994
1219-Pa0024 Bømlo venstrelag 1945 1982
1219-Pa0025 Bremnes vassverk PL 1963 1984
1219-Pa0026 Mannskoret Havdur 1937 1993
1219-Pa0027 Finnås vassverk PL 1970 1985
1219-Pa0028 Bremnes fråhaldslag 1908 1997
1219-Pa0029 Landhandler Sjur Larsen Melkevik 1883 1902
1219-Pa0030 Bømlo turlag 05.05.1974 05.06.2013
1219-Pa0031 Urangsvåg pensjonistlag 1988 2012
1219-Pa0032 Rubbestadnes misjonsforening 1894 1970
1219-Pa0033 Hisken fiskarlag, Hiskjo 1955 1976
1219-Pa0034 Thormodsæter bedehus 1917 2018
1219-Pa0035 Gilje fråhaldslag 1945 1947
1219-Pa0036 Rubbestadneset hvite bånds lag 1958 1993
1219-Pa0037 Eikeland vassverk PL 1978 1984
1219-Pa0038 Moster vassverk PL 1969 1985
1219-Pa0039 Foldrøy vassverk 1977 1983
1219-Pa0040 Gilje sjømannsforening 1967 1973
1219-Pa0041 Finnås, Gilje og Tormodsæter indremisjon 1894 2000
1219-Pa0042 Gilje og Tormodsæter misjonsforening 1943 1991
1219-Pa0043 Bremnes barnelag 1925 1939
1219-Pa0044 Tormodsæter søndagsskule 1918 1930
1219-Pa0045 Wichmann motorfabrikk AL 1954 1962
1219-Pa0046 Stiftelsen Wichmann-smia 1988 2001
1219-Pa0047 Erslandsbygdens santalforening 1936 1998
1219-Pa0048 Sortland vassverk 1954 1982
1219-Pa0049 Lykling vassverk PL 1974 1991
1219-Pa0050 Grutle vassverk PL 1975 1997
1219-Pa0051 Ukjent vassverk 1969 1983
1219-Pa0052 Svampen ungdomsklubb 1992 1997
1219-Pa0053 Bømlo krigsinvalideforening 1972 2006
1219-Pa0054 Stiftelsen Baadehuset 1993 2002
1219-Pa0055 Stiftinga nordsjøkutteren "Gemini" 1986 2002
1221-Pa0001 Landmandsforeningen i Stord 1898 1942
1221-Pa0002 Høyland sag    
1221-Pa0003 Aktieselskabet Blaafaldene 1916  
1221-Pa0004 Stord/Fitjar Reiselivslag 1962 1991
1221-Pa0005 Privatarkiv etter Olav Flatøy    
1222-Pa0001 Privatarkivsamling fra gårder i Fitjar 1927  
1224-Pa0001 Fjelberg skogeigarlag 1962 1974
1224-Pa0002 Ukjend arkivskaper, fruktlager i Kvinnherad 1954  
1226-Pa0001 Strandebarms sjømannsmisjon 1908 1916
1226-Pa0002 Strandebarm lærarlag 1870 1966
1226-Pa0003 Lillebergen, Torbjørn Torbjørnsen 1858 1891
1227-pa001 Herand elektrisitetsverk 1917 1969
1227-pa002 Herand meieri 1928 1939
1227-pa003 Jondal skoglag 1917 1918
1227-pa004 Jondal trelastforretning 1919 1934
1227-pa005 Herand tinetransformatorlag 1960 1965
1228-pa0614 AS Rutebilstasjonar 1958 1968
1229-Pa0001 Røldal skoglags bestyrelse 1899 1911
1231a-Pa0001 Djønno ungdomslag 1895 1942
1231a-Pa0002 Djønno avholdslag 1928 1932
1231a-Pa0003 Djønno barneleselag 1905 1933
1231b-Pa0001 Sekse skoglag 1899 1915
1231b-Pa0002 Ymse brevsamlingar m.m. 1892 1949
1231b-Pa0003 Dr. Chr. Garmann Anderssen 1921 1932
1231b-Pa0004 Røde Kors gutteleir Bøvre 1943  
1231b-Pa0005 Kinsarvik vassverk    
1232-Pa0001 Eidfjord skyttarlag 1885 2001
1232-Pa0002 Losje Vøringfoss 1925 1946
1232-Pa0003 Eidford hornmusikklag 1936 1962
1232-Pa0004 Eidfjord sjømannsmisjonslag 1960 2004
1232-Pa0005 Eidfjord veiarbeiderforening 1935 1947
1232-Pa0006 Bjoreiafondet 1946 1990
1232-Pa0007 Fjellvarden fråhaldslag 1963 1971
1232-Pa0008 Barnelosje Frihuga 1940 1946
1232-Pa0009 Eidfjord opplysningsråd 1957 1962
1232-Pa0010 Eidfjord skulemusikklag 1965 1968
1232-Pa0011 Indre Hardanger kraftlag AS 1985 1989
1233-pa0001 Ulvik branntrygdelag 1868 1939
1233-pa0002 Brakanes vassverk 1948 1968
1233-pa0003 Brakanes vasslag 1969 1972
1234-pa0001 Ulvik prestegjelds pedagoglag 1951 1972
1234-pa0002 Ulvik Branntrygdelag. Granvin 1910 1945
1234-pa0003 Barneavhaldslaget Stjerna 1930 1963
1234-pa0004 Granvin bondekvinnelag 1939 1989
1234-pa0005 Granvin sokneselskap skogbeplantingslag. Skoglag 1888 1960
1234-pa0006 Granvin skogeigarlag 1923 1987
1234-pa0007 Granvin sogns misjonsforening 1863 1885
1234-pa0008 Eide skysstasjon 1876 1903
1234-pa0009 Innsamla skriftleg materiale frå krigen i Granvin 1940 - 1945    
1234-pa0010 Ættebokarbeid. Aam. K. Bu sitt manus til Ættebok for Granvin    
1235-Pa0001 Arbeidernes Aktiebakeri 1905 1924
1235-Pa0002 Voss Kinolag / Kino 1930 1941
1237-Pa0001 Evanger småbrukarlag 1939 1946
1237-Pa0002 Evanger Skoglag 1902 1945
1238-Pa0001 Arbeidsutvalet for veganlegget Simadalen - Osa 1963 1972
1238-Pa0002 Kvam bygdemuseum 1913 1978
1238-Pa0003 Ingebrigt Vik museum 1897 1996
1238-Pa0004 Barnelosjane i IOGT Hardanger distrikt    
1238-Pa0005 Bergstø ungdomslag