Avlevering av personregister

Når kommunen ønskjer å avlevere personregister til depot hjå IKAH er det viktig at ein følgje prosedyrane som er skildra i dette dokumentet:

Personregistermateriale som i lista nedanfor kan avleverast til depotet etter 10 år:

  • Mapper på barnehagebarn etter Opplæringslova
  • Elevmapper frå skule etter Opplæringslova
  • Klientmapper frå PPT
  • Barnevernsmapper etter Barnevernlova
  • Klientmapper etter Sosialtenestelova
  • Klientmapper frå flyktningekontor
  • Pleie- og omsorgsarkiv (brukarmapper) etter Sosialtenestelova og Pasient – og brukarrettighetslova
  • Helsekort frå Kommunehelsetenesta

 Aktuelle lenker: