Representantskapet

Representantskapet er det øvste organet i Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKAH). Kvar eigarkommune er representert ved ein representant som vert valgt av kommunestyre i kvar eigarkommune. Val til representantskapet føl vanlegvis kommunestyreperioden.Ved votering tel representantane sine røyster ulikt i forhold til kommunen sin eigarandel. Repesentatskapen vert leia av ein leiar og eller nestleiar.

 

Leiar: Lars Barstad frå Meland kommune

Nestleiar: Nils T. Økland frå Stord kommune

 

Aktuelle dokument: